TERMES I CONDICIONS

En accedir a aquesta web, vostè accepta els termes i condicions.

Que estàs comprant?

Tots els productes oferts a la botiga es lliuraran en format digital, amb la qualitat i tarifa elegida al moment de la comanda.
Les sessions fotogràfiques, un cop finalitzades, seran enviades en el temps i manera acordat prèviament.
Per a la creació de les pàgines web, hi haurà reunions i/o trobades prèvies per acordar el disseny i tempo proposats. Un cop acordats, s’iniciarà el procés de disseny.

Drets de propietat intel·lectual

El material i el contingut dels mateixos o proporcionats en aquesta web és només per a ús personal i no podran ser utilitzats amb fins comercials o distribuïts comercialment sense el nostre permís. La utilització del web no porta amb si cap dret en relació amb els drets d’autor, marques o altres drets de propietat intel·lectual.

Reservats tots els drets

Es concedeix permís per a copiar electrònicament i imprimir còpies impreses del resultat de les sessions. Qualsevol ús del material de la sessió, incloent, però no limitat a, la reproducció per a fins diferents dels anteriorment esmentats, modificació, distribució, exhibició pública o republicació, restarà en poder vostre.

Comandes i disponibilitat

Vostè entén i accepta que qualsevol article del web que s’ofereix per a la venda no vol dir necessàriament que estigui disponible. Farem servir tots els esforços raonables per assegurar-nos que cap article no disponible aquest marcat en conseqüència, però ens reservem el dret a la nostra discreció de no processar la seva comanda.

Despatx i lliurament

Tots els productes oferts a la botiga es lliuraran en format digital, amb la qualitat i tarifa elegida al moment de la comanda.
Els resultats de la comanda seran enviats en el temps acordat, a l’adreça de correu electrònic que ens hagin facilitat i/o en un dispositiu d’emmagatzematge adequat, a excepció d’haver negociat per ambdues parts una altra forma d’enviament.

Cancel·lació i drets de desistiment

L’anul·lació de la sessió fotogràfica es podrà realitzar sempre fins a 48 hores abans de la data acordada per la mateixa.
La pàgina web podrà ser anul·lada sempre que no s’hagi iniciat el procés de disseny.

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no es podrà exercir (excepte per error o defecte en el producte o servei contractat).
Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Altres condicions

Aquests termes i condicions poden ser modificats i / o ampliats per incloure altres condicions aplicables als productes o serveis oferts al web i seguiran sent vinculants per a vostè sempre que aquests canvis estiguin clarament notificats al web.

Vostè ha de complir amb aquests termes i condicions. Reservat el dret de suspendre el processament de qualsevol ordre si vostè viola aquest Acord.